SOFTIP, a.s.

Modul Personalistika

Modul Personalistika vám umožní:

 • evidovať základné personálne údaje a spracovávať ich vo forme zoznamov, prehľadov, tlačových zostáv, formulárových dokumentov s prepojením na Microsoft Office alebo Open Office,
 • zapracovať zmeny s dostatočným časovým predstihom bez nutnosti sledovania legislatívneho procesu,
 • elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami,
 • tvoriť štatistické výkazy,
 • vytvárať vzory pracovných zmlúv podľa vlastného firemného dizajnu,
 • tvoriť pracovné kalendáre podľa individuálneho pracovného rozvrhu zamestnanca,
 • zrýchliť spracovanie PAM využitím hromadných funkcií zadávania údajov a tlače dokumentov a ďalšie;

Modul Mzdy

Modul Mzdy vám umožní:

 • vypočítať príjmy zo zamestnania a iných činností, pre všetky známe spôsoby odmeňovaniav súlade s legislatívnym prostredím a praxou,
 • vytvárať vlastné zostavy podľa individuálnych požiadaviek,
 • účtovať zrážky na osobné účty s prechodom na prevodné príkazy alebo poštové poukážky a ich export do domáceho bankovníctva,
 • simulovať výpočet čistej mzdy zamestnanca,  
 • odstrániť chybovosť vytváraním protokolu netypických stavov,
 • vytvárať vlastnú výplatnú pásku s možnosťou laserovej tlače diskrétnej výplatnej pásky,
 • nastaviť automatický spôsob zrážania poistného,
 • zadávať vlastné termíny, úlohy a prijímať automatické upozornenia (sviatky, životné jubileá, ukončenie skúšobnej doby, doby určitej a ďalšie);
 • zadávať používateľské zrážky podľa požiadaviek zamestnancov;
 • spracovať ročné zúčtovania dane z príjmov a vysporiadať dane vo výplatách zamestnancov;

Dokumenty zamestnancov

K údajom zamestnanca je v module možné pripojiť 50 druhov dokladov zamestnancov pre funkciu alebo pracovné miesto. Zákazník si môže dopĺňať ďalšie typy dokumentov podľa jeho vlastných požiadaviek. Číselník dokumentov je prístupný a využívaný súčasne v aplikáciách Personalistika a mzdy, Ďalšie vzdelávanie zamestnancov a Uchádzači o zamestnanie.

Popis vybraných pracovných miest

Podáva ucelený obraz o pracovných činnostiach v organizácii. Obsahuje všeobecnú charakteristiku profesie obsahujúcej informácie o úlohách, ktoré zamestnanec vykonáva, súhrn povinností, popis obsahu pracovnej činnosti, zodpovednosť a právomoci. Zároveň je možné zadefinovať úlohy pre adaptačný proces, vzdelávacie aktivity pri zmene pracovnej funkcie a profil požiadaviek na pracovnú pozíciu. Číselník Katalógové funkcie slúži na prepojenie s aplikáciou Organizačná štruktúra.

Systematizácia pracovných miest (Organizačná štruktúra SOFTIP, a.s.)

Organizačná štruktúra modeluje všetky organizačné vzťahy v spoločnosti – funkcie, pracovné miesta, stále a dočasné tímy, právomoci a zodpovednosti vo vzťahu k vykonávaným procesom. Výstupom z aplikácie je grafické znázornenie reálnej organizačnej štruktúry, s možnosťou zobrazenia požadovaného počtu úrovní a tlač podľa rôznych kritérií.

Modul ďalej umožňuje:

 • určovať dôležité charakteristiky pre pracovné miesto (kompetencie, zodpovednosti, pracovné podmienky)
 • definovať predpoklady na obsadenie pracovného miesta (kvalifikácia, znalosti, zručnosti),
 • vytvárať organizačné schémy v grafickej a textovej podobe,
 • spracovávať štatistiky a analýzy;

Uchádzači o zamestnanie

Modul je inteligentným riešením pre zabezpečenie komplexného procesu vyhľadávania, náboru a výberu uchádzačov o zamestnanie. Rieši správu životopisov s ich priradením k inzerovanej pozícii a komunikáciu s kandidátmi. Súčasťou modulu je aj široká škála štatistík a ďalšie špecifické funkčnosti.

Modul ďalej umožňuje:

 • evidovať uchádzačov o zamestnanie vrátane ich dokumentov (CV, certifikáty, výsledky testov),
 • vyhodnocovať efektívnosť použitých náborových aktivít (e-mail, web stránka, vývesky a pod.),
 • evidovať kontakty a aktivity s externými partnermi (médiá, personálne agentúry, školy, úrady práce),
 • tvoriť dotazníky a hodnotiace formuláre (definovanie vlastných otázok a ich hodnotenie),
 • realizovať výberové konania (zostavovať výberové komisie, evidovať úlohy členov),
 • porovnávať štruktúrovaný profil uchádzača s požiadavkami na pracovné miesto;

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov je riešenie pre komplexné zabezpečenie procesov plánovania a realizácie vzdelávania vašich zamestnancov. Obsahuje kompletnú sadu zabudovaných nástrojov a funkcií, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť dáta a vzdelávacie procesy vašej organizácie. Vďaka modulu Ďalšie vzdelávanie od spoločnosti SOFTIP, bude Vaša spoločnosť schopná:

 • centralizovať školiace dáta,
 • zadávať vstupy, udržiavať a riadiť celý vzdelávací proces v reálnom čase na bezpečnej platforme,
 • nastaviť neobmedzený počet užívateľských skupín podľa pracovných pozícií, plánovať a priradiť k nim požiadavky na vzdelávanie a odbornú prípravu,
 • sledovať priebeh školení a ich ukončenie,
 • zasielať automatické upozornenia, sledovať a vyhodnocovať plnenie požiadaviek na vzdelávanie,
 • získať kompletný prehľad o úrovni odbornej prípravy,
 • zhotoviť prehľady o absolvovaných aktivitách a získaných certifikátoch,
 • tvoriť plán vzdelávania,
 • sledovať a znížiť náklady na vzdelávanie v dôsledku neefektívnej realizácie vzdelávacích procesov,
 • zabezpečiť dodržiavanie predpisov;

Hodnotenie zamestnancov

Modul Hodnotenie zamestnancov vám umožní:

 • zaistiť, aby aktivity zamestnancov boli v súlade s cieľmi vašej spoločnosti a  podporovali ich plnenie pri udržaní dobrej pracovnej atmosféry a vysokej motivácie,
 • efektívnejšie investovať prostriedky pre ďalší rozvoj kompetencií vašich zamestnancov,
 • uľahčiť individuálne personálne rozhodnutia typu odmeny, presuny, povýšenia, postihy a ďalšie;

S modulom Hodnotenie zamestnancov od SOFTIPu budete schopní:

 • evidovať organizačné jednotky s možnosťou priradenia zamestnancov,
 • zaradiť zamestnanca k typovej pozícii, definovať kompetenčný rámec a kritériá hodnotenia KPI,
 • tvoriť hodnotiace formuláre pre zamestnanca, skupiny, strediská,
 • definovať škály individuálnych a skupinových kritérií, ciele zamestnancov a variabilnú zložku mzdy,
 • odosielať e-mailové a SMS notifikácie a automatizovať workflow,
 • importovať výslednú sumu mesačnej prémie zamestnanca do mzdového systému a generovať prehľady,
 • upraviť mzdy, navrhovať nové pracovné a mzdové zaradenia a dodatky k pracovnej zmluve,
 • hodnotiť 360° spätnou väzbou a generovať výsledné správy v tlačenej a elektronickej podobe,
 • plánovať činnosti – termíny, osobné stretnutia so zamestnancami, ich ďalší rozvoj s prepojením do modulu vzdelávania;

Sociálny program a zamestnanecké benefity

Modul Sociálny program - slúži na softvérové spracovanie agendy sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou. Modul vám ďalej umožní:

 • evidovať a vyhodnocovať ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou sociálneho programu v organizácii,
 • sledovať predpísaný objem použitia fondu podľa jednotlivých okruhov, limitovať pohyby a vytvárať interný rozpočet SF,
 • prepojiť tvorbu fondu s aplikáciou PAM (výpočet povinného prídelu do fondu), s aplikáciou UCT a vytvárať prehľady o jednotlivých zdrojoch fondu,
 • evidovať typy čerpania fondu,
 • kontrolovať neprekračovanie stanovených limitov na jednotlivé pohyby alebo skupiny pohybov,
 • evidovať predaj stravovacích kupónov, kontakty na stravovacie zariadenia a ďalšie;

Údaje o použití fondu je možné využiť ako vstup do aplikácie PAM, kde dôjde k spracovaniu týchto pohybov v netto časti miezd zamestnancov. Integráciou týchto údajov s aplikáciou UCT je zabezpečené správne zaúčtovanie jednotlivých pohybov.

Plánovanie mzdových prostriedkov

Zostava umožňuje vytvoriť plán mzdových prostriedkov členený na skupiny - druhy mzdových prostriedkov, stredísk a percentuálne vyhodnotiť porovnanie plánu a skutočnosti ich čerpania za súčasné a predchádzajúce porovnateľné obdobie.

Ochranné pomôcky a zverené pracovné prostriedky

Modul Ochranné pracovné prostriedky (OPP) eviduje a sleduje výdaj pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok podľa pracovného zaradenia a organizačnej jednotky zamestnanca. Uľahčuje prácu pri evidencii bežných a špecifických nárokov zamestnancov na OPP.

Modul OPP vám ďalej umožní:

 • kontrolovať individuálny a hromadný výdaj OPP zamestnancom,
 • evidovať a tlačiť prehľady o vrátených OPP a ich aktuálny stav (poškodenia),
 • aktualizovať zoznamy OPP,
 • vytvárať zoznamy OPP pre hromadný výdaj,
 • importovať skladové položky jednotlivých druhov OPP z modulu SKLAD,
 • aktuálny zoznam organizačných jednotiek a organizačnej štruktúry spoločnosti,
 • zdieľať kmeňové dáta s modulom Personalistika a mzdy, t.j. informácie o nástupoch nových zamestnancov, vyňatí z evidenčného stavu, ukončení PV zamestnanca;

Zdravotné prehliadky

Sledovanie lekárskych prehliadok zamestnancov vyplýva z povinnosti zamestnávateľa vykonávať zdravotný dohľad vrátane zdravotných prehliadok vo vzťahu k práci. Keďže preventívne lekárske prehliadky musia byť vykonávané v pravidelných intervaloch v závislosti od charakteru práce a pracovných podmienok na pracovisku, predstavujú jednu zo skupín vzdelávacích aktivít zamestnancov v module Ďalšie vzdelávanie zamestnancov, ktorý umožňuje evidovať uskutočnené (U) a plánovať (P) nové lekárske prehliadky zamestnancov.

Vďaka Zdravotným prehliadkam zamestnancov, bude Vaša spoločnosť schopná:

 • centralizovať údaje o lekárskych prehliadkach,
 • zadávať vstupy, udržiavať a riadiť proces sledovania lekárskych prehliadok vašich zamestnancov,
 • zjednodušiť plánovanie, organizáciu a evidenciu lekárskych prehliadok,
 • sledovať požiadavky na absolvovanie lekárskych prehliadok,
 • prostredníctvom automatických upozornení zasielaných zamestnancom a nadriadeným formou e-mailovej správy sledovať plnenie požiadaviek na absolvovanie lekárskych prehliadok,
 • zabrániť sankciám z dôvodu nesplnenia povinností súvisiacich so zabezpečením povinných lekárskych prehliadok zamestnancov;

Dochádzkový a prístupový systém

Modul Dochádzkový systém slúži na evidenciu dochádzky, sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a na prípravu podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

Jeho používaním:

 • obmedzíte chybovosť pri spracovaní dát o dochádzke,
 • dosiahnete lepšie využívanie pracovnej doby prostredníctvom zvýšenia kvality v osobnom prístupe zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky),
 • získate prehľad o pohybe zamestnancova ich vyťaženosti obchodnými stretnutiami a ďalšími činnosťami,
 • obmedzíte nadčasové hodiny;

Vďaka prístupovým modulom:

 • zabránite neoprávnenému vstupu osôb do priestorov podniku, parkovisko a pod.
 • povolíte vstupy len oprávneným zamestnancom;

Ďalšími súčasťami dochádzkového a prístupového systému sú:

 • dochádzkové a prístupové terminály, zámky, závory, vráta, turnikety,
 • identifikačné médiá – bezkontaktná karta, prívesok, kľúčenka, odtlačok prstu,
 • software pre spracovanie dochádzky a nastavenie prístupov;

Kľúčovými výhodami systému sú: Bezpečnosť, Spoľahlivosť, UniverzálnosťVýkonnosť.

Služobné cesty

Aplikácia Cestovné príkazy zabezpečuje evidenciu, tlač tuzemských a zahraničných príkazov na pracovné cesty. Úzka spolupráca s aplikáciou Pokladňa umožňuje zaevidovať požiadavku na vyplatenie preddavku (doplatku, preplatku) na pracovnú cestu ako pokladničný doklad priamo z aplikácie, prípadne ho zúčtovať bankovým prevodom aplikáciou Financovanie alebo vyplatiť mzdou zamestnanca cez aplikáciu Platy a Mzdy. Na základe zadaných trás a v závislosti od platných sadzieb stravného a zákonných náhrad za prípadné použitie vlastných vozidiel aplikácia vypočíta nárok na stravné a ostatné náklady na pracovnú cestu. Vyúčtovanie a rozúčtovanie tuzemských a zahraničných príkazov na pracovné cesty je vykonávané priamo z aplikácie prostredníctvom definovaných účtových tabuliek. Životný cyklus cestovných príkazov uzatvára ich odsun do histórie.

Závodné stravovanie, jedáleň

Ponúka automatizované riešenie objednávky stravy s použitím rovnakých ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú pre evidenciu dochádzky a prístupov. Stravník tak používa jeden kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na počítači poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného. Systém pracuje ako kreditní alebo zrážkový, čím sa:

 • minimalizuje pohyb hotových peňazí a úplne odpadá práca s klasickými stravenkami,
 • minimalizujú sa možnosti podvodov zo strany stravníkov a personálu,
 • zefektívni a urýchli prevádzka celej jedálne a kuchyne.

Modularita systému umožňuje jeho zavedenie:

 • v jedálňach, kde prebieha objednávka, výdaj jedál a stravu dodáva špecializovaná firma,
 • v prevádzkach s vlastnou kuchyňou, kde sa využijú softwarové nadstavby pre normovanie a vedenie skladu surovín;

Systém pokrýva celkovú problematiku závodných a školských jedální bez obmedzenia kapacity. Uplatní sa v malých firmách, kde sa podávajú len obedy a vo veľkých podnikoch s trojzmennou prevádzkou, kde môže byť systém doplnený napríklad modulom kantíny pre priamy predaj cez stravovaciu kartu. Je taktiež možné obsluhovať viac výdajní z jednej kuchyne s možnosťou rozdelenia stravníkov pre oddelenie jedálne.